Reference
There are no translations available.

BMG Bosanska medijska grupa preduze?e je koje se bavi odnosima s javno?u, dizajnom, marketingom i izdavatvom. U tri godine postojanja kreirali smo mlad i uspjean tim iza koga ve? stoje zna?ajni uspjesi:

Kultura i umjetnost

PR knjievnih susreta Cum grano salis - Tuzla 2006, 2007. i 2008.

Promocija knjievnih susreta Cum grano salis na Sajmu knjige Sarajevo 2008.

PR Kongresa slavista - Tuzla 2007.

Oficijelna PR agencija manifestacije Stotinu godina od ro?enja Ismeta Mujezinovi?a, 2007.

Oficijelna PR agencija Vjersko kulturne manifestacije Dani Hasana Kaimije Zvornik 2008, 2009, 2010, 2011. i 2012.

Oficijelna PR agencija Manifestacije Volim Zvornik - Tuzla, 2008.

Producent izlobe dokumentarne fotografije Preivjeli logorai Bratunac, maj 2008.

PR Likovne kolonije Majevica 2009, 2010, 2011. i 2012.

Promocije knjiga autora: Mehmeda ?edovi?a, emsudina Salihovi?a, dr. Imira Imirovi?a, prof. Alije Uzunovi?a, Mugdima Galijaevi?a...

Oficijelana PR agencija Prvog proljetnog medunarodnog festivala kinjige, Tuzla 2010.

Oficijelna PR agencija Maturantske parade, Tuzla 2010, 2011.

Organizacija Izlobe fotografija Bosna i Hercegovina u hiljadu rije?i, Tuzla 2012.

Organizacija serije izlobi fotografija u suradnji sa grupom Lucido u Lukavcu 2011. i 2012.

Oficijelna PR ku?a Tuzla Film Festivala 2012.

Zdravstvo

PR Drugog Kongresa gastroenterologa i hepatologa BiH sa me?unarodnog u?e?a - Tuzla 2006.

PR Kongresa maksilofacijalne i plasti?ne hirurgije - Tuzla 2007.

PR Prvog simpozijuma o prevenciji i lije?enju hroni?nih rana pod motom Hodaj da bude zdraviji - 2009.

PR Prvog psihoterapijskog simpozija BiH sa me?unarodnim u?e?em, pod nazivom utnja u psihoterapiji i zajednici - Tuzla 2009.

PR Kongres oftalmologa Bosne i Hercegovine u organizaciji Udruenja oftalmologa FBiH i Udruenja oftalmologa RS sa me?unarodnim u?e?em - Tuzla 2009.

Producent Simpozija sa me?unarodnim u?e?em Novine u humanoj reprodukciji, Grada?ac 2008.

Producent Simpozija sa me?unarodnim u?e?em Novine u humanoj reprodukciji, Grada?ac 2009.

Izvrni producent II Kongresa anesteziologa i reanimatologa Bosne i Hercegovine, Tuzla, novembar 2010.

Izvrni producent II Kongresa hirurga Federacije Bosne i Hercegovine sa medunarodnim u?e?em, Tuzla, novembar 2010

Izvrni producent Balkanskog kongresa minerologa 2011.

Biznis

Oficijelna PR agencija Global Ispat koksne industrije Lukavac - GIKIL 2009.

PR komapnije CPA Kalesija 2008.

PR i marketinka agencija kompanije SAR - light Tuzla 2008. i 2009.

PR Seminara - Mogu?nosti i praksa dobivanja sredstava iz Sedmog okvirnog programa kompanije Europski projekti i savjetovanja iz Zagreba - Tuzla, 2009.

PR Seminara Jery Weisman u Tuzli, 2009.

PR Me?unarodnih poslovnih susreta Perspektive 2009.

Izvrni producent promocije swelleks ankera kompanije Atlas Copco Austija - Zla?a, Banovi?i - juli 2008.

Izvrni producent organizacije okruglog stola Razvoj poduzetnitva kod povratni?ke populacije u Republici Srpskoj, decembar 2008.

Izvrni producent obiljeavanja godinjice kompanije Drina plast - 2008.

PR Udruenja Pekara Tuzlanskog kantona, prolje?e 2008.

Oficijelna PR agencija Global Ispat koksne industrije - GIKIL , 2010, 2011, 2012.

Oficijelna PR agencija Pivara Tuzla, 2010, 2011, 2012.

Izvrni producent obiljeavanja godinjice kompanije F Inenjering, 2010

Oficijelna PR agencija Konferencije mladih ekonomista na temu "Finansijska kriza u Bosni i Hercegovini", Tuzla 2010

Oficijelna PR agencija manifestacije DI-LOK, Jajce 2010.

Oficijelna PR agencija CLDD Centara za lokalni razvoj i dijasporu BIH 2010, 2011, 2012.

Oficijelna PR agencija kompanije Gradmont Grada?ac 2011, 2012.

Oficijelna PR agencija kompanije Ratan Sedia Br?ko 2011, 2012.

Oficijelna PR agencija Hotela Lukavac, 2011.

Izrada zvani?nog kataloga i WEB prezentacije preduze?a: Ratan Sedia, Br?ko (pdf, WEB); Izazov Kalesija (pdf, WEB); Arting-gradnja Lukavac (pdf, WEB); HMM Grada?ac (pdf, WEB); Dusa Gra?anica (pdf, WEB); Mi?an Doboj (pdf, WEB); Unis-tok Kalesija (pdf, WEB); GIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac (pdf, WEB) itd.

Oficijelna PR agencija Sajma turizma i gra?evinarstva, Sarajevo 2011, 2012.

Oficijelna PR agencija Sajma turizma LIST Lukavac, 2011, 2012.

Oficijelna PR agencija Sajma namjetaja Interio 2012.

Oficijelna PR ku?a otvaranja Vodenog parga Ribica, Vitez 2011.

Oficijelna PR ku?a Hipodrom Vukovi?, Grada?ac 2011.

Sport

PR enskog odbojkakog kluba Polo iz Kalesije

Organizator Biznis lige u nogometu, Tuzla 2011/2012.

Estrada

Organizacija i vo?enje press konferencija Aleksandre Radovi?, Tijane Dap?evi? - Tuzla 2009.

Turizam

Oficijelna PR agencija Turisti?ke zajednice Tuzlanskog kantona 2007, 2008, 2009, 2010. i 2011.

Realizacija prve faze projekta Brendiranje starog grada Srebrenika

Set PR aktivnosti u Hotelu Tuzla 2009.

Idejni tvorac i vlasnik prvog online turisti?kog vodi?a kroz Tuzlu - www.vodic.ba

Organizator Prvog "Novinarskog dana", Majevica 2010.

kolstvo i mladi

Oficijelna PR agencija Ameri?kog univerziteta, prolje?e 2007.

Organizator Festivala omladinske kreativnosti Ljepota razli?itosti Tuzla 2011. i 2012.

Komemoracije

Suorganizator velikih komemoracija Bratunac, Br?ko, Vlasenica, Zaklopa?a, 2007. i 2008.

Suorganizator velikih komemoracija Vlasenica, Bratunac i Zvornik 2009.

Suorganizator velikih komemoracija Bratunac, Zvornik 2010, 2011. i 2012.

WEB
Dizajn

BMG je autor dizajnerskih rjeenja brojnih manifestacija, doga?aja, kompanija, knjiga, broura, plakata i kataloga

Izdavatvo

Izdava? kapitalnog djela Izabrana djela autora Hifzije Suljki?a u tri toma,

Izdava? knjige epa-ratni dnevnik, autora Muhidina Kurti?a,

Izdava? knjige Odbrana slobode '92-95 autora Alije Uzunovi?a,

Izdava? knjige Rje?nik termina iz sociologije i demokratije , autora Amira Ahmetovi?a i Merseda Salihovi?a

Izdava? broure Cum grano salis 2008. i 2009.,

Broure Hotel Tuzla 2009.

Izdava? nastavnog priru?nika Modeli nastavnih priprema u nastavi jezika, autorice Amele Isanovi?

Kreatori i izdava?i Turisti?ke karte Tuzla 2008. i Mape grada Tuzla 2007.

Izadava? knjige Zvornik-historijska monografija, autora Alije Uzunovi?a

Izdava? knjige Kako je tamo, autora Zijada Pandura, 2010.

Izdava? knjige ?enja za tiinom, autorice Senade Pargan, 2011.

Izdava? knjige Monografija-Javno zdravstvo Tuzlanske regije 1923-2012.

Izdava? knjige Krpljenje ljudske due, autora Zijada Burgi?a, 2012.

Izdava? knjige Sportska medicina biomedicinski aspekti sporta, autora Samira Ma?kovi?a, 2012.

Humanitarni rad

BMG Bosanska medijska grupa organizirala je i tri velike humanitarne akcije: 2006. pomo? djeci epe; 2007. Opremanje kole i pomo? djeci Cerske; 2008. Prikupljanje sredstava za lije?enje osmomjese?nog Farisa Redi?a, u kojima smo prikupili i donirali oko 40.000 maraka.

Doniranje novogodinjih paketi?a djeci iz Centra za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora Tuzla

BMG je pokrenuo akciju za lije?enje Melike Spahic

Jedan je od pokretaca akcije za lije?enje eljka ?erkeza i Suzane Milosavljevi?

Nagrade

BMG Bosanska medijska grupa dobitnik je prve nagrade za promotivni nastup na 20. Me?unarodnom sajmu knjiga i u?ila Sarajevo 2008. za promociju knjievnih susreta Cum grano salis, u konkurenciji 70 promocija

BMG Bosanska medijska grupa pobjednik je takmi?enja u spremanju novinarskog bosanskog lonca na Panonskim jezerima 2009.

Asocijacije

BMG Bosanska medijska grupa ?lan udruenja PRIBA koje okuplja najzna?ajnije PR agencije u BiH